Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
13
czerwca
czwartek
Antoni, Lucjan, Gracja
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

2016

Plan budżetu na rok 2016

został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Kościan

nr XII / 149 / 15  z dnia 17.12.2015r.


Z planem budżetu można zapoznać się TUTAJ

Budżet Gminy Kościan na rok 2016 po stronie dochodów planowany jest w wysokości 53.801.106,00 zł. Natomiast po stronie wydatków planowana kwota to 55.867.621,00 zł.

Z powyższego wynika, iż planowany deficyt to kwota 2.066.515,00 zł.

W planowanych dochodach najważniejsza pozycja to dochody własne gminy jest to kwota 23.181.889,00 zł co stanowi 43,08 % ogółu planowanych dochodów. Na dochody własne składają się między innymi podatek od nieruchomości, rolny, od środków transportowych, opłaty za wodę i ścieki, opłata eksploatacyjna oraz pozostałe podatki i opłaty.

Następną znaczą pozycją w dochodach to subwencje oświatowa i wyrównawcza jest to kwota 12.001.762,00 zł i stanowi to 22,30 % ogółu planowanych dochodów.

Kolejnym znacznym wpływem na dochody budżetu mają udziały w podatkach dochodowych zarówno od osób fizycznych jak i prawnych stanowią one kwotę 11.041.757,00 zł co stanowi 20,52 % ogółu planowanych dochodów .

Ponadto na dochody składają się także dotacje zarówno na zadania zlecone jak i własne oraz na podstawie porozumień z innymi jednostki samorządu terytorialnego.

Znaczniejsze wydatki bieżące to :

• wydatki na oświatę (szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola, dowożenie , świetlice, dopłata do przedszkoli w innych gminnych gdzie chodzą dzieci z gminy Kościan) stanowią 35,77% ogółu planowanych wydatków

• wydatki na opiekę społeczną i socjalna (działalność GOPS, dodatki mieszkaniowe, stypendia, warsztaty terapii zajęciowej, dowóz do ośrodka rehabilitacji)  stanowią13,16 % ogółu planowanych wydatków

Ponadto zaplanowano wydatki związane z: gospodarką wodno-ściekową, utrzymaniem dróg, na szeroko pojęta kulturę i kulturę fizyczną oraz zabezpieczone zostały środki na fundusz sołecki.

Zaplanowane zostały także środki na dotacje :dla organizacji i stowarzyszeń przekazywane na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie , na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich na zabytkach, dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu, dotacja do spółki wodnej melioracji, dotacja na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w Gaju,  dotacja do zakupu umundurowania i sprzęty dla OSP.

 Ważniejsze wydatki majątkowe planowane w budżecie na 2016 rok to między innymi:

• budowa kanalizacji w Kawczynie, w Kobylnikach, w Racocie ul. Wodna, w Nowych Oborzyskach, rozbudowa wiaty na osady na oczyszczalni w Racocie,

• budowa wodociągów i sieci wodociągowych w : Kurzej Górze ul. Długa, Pelikanie ul. Zielona, Starych Oborzyskach przy Osiedlu PKP i ul. Rolna, Boczna. Długa, w Kokorzynie, Szczodrowie, rozbudowa stacji uzdatniania wody w Wławiu ,

• budowa dróg w: Nacławiu, Kurzej Górze, Kiełczewie ul. Polna, Starym Luboszu ul. Długa i Łąkowa, Widziszewie ul Długa, Starych Oborzyskach ul. Polna i Boczna, Racocie,

• budowa przedszkola w Starych Oborzyskach, termomodernizacja świetlicy w Krzanie

Wydatki majątkowe  stanową 24,79 % ogólnych wydatków na rok 2016.

 

Przychody budżetu to kwota 4.563.275,00 zł w kwocie tej mieszczą się planowane transze pożyczek z WFOŚiGW wynikające z podpisanych umów  w wysokości 1.180.000,00 zł. Pozostałą kwotę 3.383.275,00 zł planuje się w większości także pozyskać jako pożyczki z WFOŚiGW.

Rozchody budżetu Gminy w roku 2016 to spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na ogólną kwotę 2.496.760,00 zł.

Faktyczne zadłużenie Gminy Kościan na koniec roku 2015 to kwota 5.402.463,00 zł

Aktualności aktualności
11 czerwca 2024 Album o Turwi, Chłapowskich i pracy organicznej
10 czerwca 2024 Nadleśnictwo Kościan jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia.
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Czerwiec
2024
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30