Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
20
lipca
sobota
Czesław, Hieronim, Fryderyk
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

2021

Budżet Gminy Kościan

Budżet Gminy Kościan na rok 2021 został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy Kościan. Dochody planowane są w wysokości 87.465.978 zł, a wydatki zaplanowano na kwotę 109.191.214 zł. Deficyt w kwocie 21.725.236 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu i w dużej mierze będzie korygowany rozstrzygnięciami przetargowymi planowanych inwestycji. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wyraziła w swoich uchwałach pozytywne opinie w sprawie planu budżetowego Gminy Kościan, możliwości sfinansowania deficytu i w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029.

W planowanych dochodach gminy największą pozycję stanowią dochody własne (głównie podatki od nieruchomości, rolny, od środków transportowych, opłaty za wodę i ścieki, opłata eksploatacyjna) w kwocie ponad 30,5 mln zł, co stanowi prawie 35 % ogółu dochodów. Udziały gminy w podatkach dochodowych, zarówno od osób fizycznych jak i prawnych, oszacowano na kwotę 17,4 mln zł, tj. 19,9 % ogółu. Znaczącymi pozycjami w dochodach są dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 23,8 mln zł, tj. 27 %. Najważniejsze z nich to świadczenia wychowawcze w programie Rodzina 500+ oraz pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej. Subwencja oświatowa w roku 2021 wyniesie 12,14 mln zł, ale całkowite koszty gminnych zadań oświatowych przekroczą 27 mln zł! Ponadto na dochody składają się także środki zewnętrzne i dotacje w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz subwencja wyrównawcza.

W planie wydatków przewidywane wydatki majątkowe przekroczą kwotę 34 mln zł, co stanowi prawie 31,5 % ogółu. To kolejny rok tak dużych wydatków inwestycyjnych, na które złożą się głównie inwestycje drogowe, sanitacyjne i wodociągowe. W strukturze wydatków najbardziej znaczące pozycje to oświata i wychowanie oraz opieka społeczna i socjalna obejmujące łącznie połowę budżetu gminy. Zabezpieczono także środki na fundusz sołecki w 2021 roku w wysokości 1.104.980,59 zł, tj. o 12 % więcej jak w roku bieżącym. W przyszłym roku po raz pierwszy zabezpieczono środki na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Kościan. Zaplanowane zostały również środki na dotacje dla organizacji i stowarzyszeń, dofinansowanie usuwania azbestu, dotacje do spółki wodnej melioracji, na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w Gaju, na potrzeby gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych, a także dla Biblioteki Publicznej Gminy Kościan oraz dla niepublicznego przedszkola Zwinne Szkraby w Kiełczewie. Samorząd Gminy Kościan dofinansuje także inwestycję powiatu kościańskiego związaną z przebudową drogi Kokorzyn – Szczodrowo, a także budowę ścieżki rowerowej z Katarzynina do Choryni w ciągu drogi wojewódzkiej. Największe gminne wydatki majątkowe w 2021 roku to m.in. dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Mikoszkach, budowa kanalizacji sanitarnej w Czarkowie, budowa tranzytu kanalizacyjnego z Nowego Dębca do Racotu, budowa tranzytu wodociągowego z Czarkowa do Ponina, budowa drogi Widziszewo - Ponin, budowa ulic na os. Reja w Nowym Luboszu, budowa drogi Darnowo – Spytkówki i ul. Polnej w Nowym Luboszu, budowa boiska piłkarskiego w Starych Oborzyskach, dokończenie przebudowy budynku remizy OSP Racot. Planowane są ponadto remonty w przedszkolu w Starym Luboszu i szkole podstawowej w Racocie oraz doraźne na drogach gminnych. (md)

Aktualności aktualności
19 lipca 2024 Gmina Kościan z dofinansowaniem na doposażenie OSP
17 lipca 2024 Wyraz współczucia rodzinie i bliskim z powodu śmierci śp. Danieli Mikołajczyk
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Lipiec
2024
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31