Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
02
grudnia
piątek
Balbina, Paulina, Bibiana
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

DEKLARACJA ŚMIECIOWA

     W związku ze zmianą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi informujemy o konieczności złożenia przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Niezbędne druki mogą Państwo pobrać z załączników.

     Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu, współwłaścicielu, użytkowniku wieczystym, użytkowniku, najemcy lub innym podmiocie. W przypadku spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty to zarządca jest zobowiązany złożyć deklarację ze wskazaniem liczby mieszkańców i wyliczeniem kwoty opłaty.
 
     Wypełnione deklaracje należy składać w Urzędzie Gminy Kościan codziennie od godziny 7.30 do 15.00, a w poniedziałki od 8.00 do 17.00. 

     Wszelkich informacji dotyczących deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać w Urzędzie Gminy Kościan u Pani Marty Lubiejewskiej (pokój nr 1) lub pod numerem telefonu (65) 512 10 01 wew. 48.

     Ponadto zapraszamy do zapoznania się z krótkim filmem o segragacji odpadów. 

 


 

DODATKOWA INFORMACJA DLA WYPEŁNIAJĄCEGO DEKLARACJĘ
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

KIEDY SKŁADA SIĘ KOLEJNĄ DEKLARACJĘ?

Kolejną deklarację (wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty deklaracji) należy złożyć w przypadku zmiany danych zawartych w pierwszej deklaracji np. zmiany ilości osób zamieszkałych, sprzedaży nieruchomości lub w przypadku firm i instytucji: zmiany ilości i rodzaju pojemników, zmiany częstotliwości odbioru odpadów. Zmiana częstotliwości odbioru odpadów komunalnych, inna niż wynikająca z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” w Czempiniu (Dz.U. Woj.Wlkp z 2013 roku poz. 2350) możliwa jest tylko po złożeniu wniosku o zwiększenie częstotliwości i jego pozytywnym rozpatrzeniu.

ADRES NIERUCHOMOŚCI:

W miejscu przeznaczonym na wpisanie adresu nieruchomości, z której odbierane będą odpady komunalne wpisuje się adres nieruchomości( numer ewidencyjny działki należy podać tylko w przypadku braku nr porządkowego posesji) i może być on inny niż adres lub siedziba składającego deklarację. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.

KTO JEST ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI?

Składającym deklarację jest właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, użytkownik, inny podmiot władający nieruchomością. W przypadku spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty to zarządca jest zobowiązany złożyć deklarację ze wskazaniem liczby mieszkańców i wyliczeniem kwoty opłaty.

DLACZEGO OPŁACA SIĘ ZBIERAĆ ODPADY W SPOSÓB SELEKTYWNY?

Właściciel nieruchomości podejmuje decyzję o sposobie zbierania odpadów komunalnych. W odpowiedniej kratce należy zaznaczyć sposób zbierania - selektywny lub nieselektywny (zmieszany).

Opłata za zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny jest niższa. Ponadto przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego. Selektywne zbieranie odpadów się opłaca.

NALICZENIE OPŁATY:

Składający deklarację jest zobowiązany do SAMODZIELNEGO wyliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

JAK CZĘSTO NALEŻY WPŁACAĆ OPŁATĘ?

Wyliczoną wysokość opłaty należy wpłacać lub uiścić przelewem do końca każdego bieżącego miesiąca na wskazany indywidualny rachunek bankowy.

 INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Miejscem zamieszkania jest nieruchomość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, niezależnie od miejsca zameldowania. W przypadku wątpliwości, co do wskazania miejsca zamieszkania, wykorzystać należy następującą definicję: „miejscem zamieszkania jest miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.”  

Wysokość opłaty  za odbieranie odpadów komunalnych:

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana jest w przeliczeniu na mieszkańca i stanowi iloczyn liczby mieszkańców faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość (liczba osób zameldowanych może być inna) oraz stawki za odpady zbierane w sposób selektywny lub nieselektywny (liczba mieszkańców × stawka opłaty dla odpadów zbieranych w sposób selektywny/nieselektywny).

PRZYKŁAD: 4 mieszkańców, zbiórka odpadów odbywa się w sposób selektywny WYSOKOŚĆ OPŁATY= 4×10 zł = 40 zł

 

 INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

Odpady komunalne powstające w nieruchomości niezamieszkałej w wyniku działalności przemysłowej, handlowo-usługowej, oświatowej czy kulturalnej, to odpady, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Odpadami komunalnymi nie są w szczególności odpady poprodukcyjne, opakowaniowe oraz wszystkie odpady niebezpieczne.

Typ pojemnika - wybór

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych należy wskazać typ pojemnika (7 m³; 1,1 m³; 0,11 m³; 0,12 m³; 0,24 m³, lub pojemnik o większej (lub innej) pojemności, worek o pojemności 0,08 m³.

Pojemnik o większej (lub innej) pojemności, to pojemnik o innej kubaturze, niż wymienione w tabeli. W przypadku wyboru takiego pojemnika opłata naliczana jest za każdy metr sześcienny (m³).

Czy na terenie nieruchomości niezamieszkałej można mieć różne typy pojemników?

Istnieje możliwość jednoczesnego wyboru kilku typów pojemników, ze wskazaniem ich ilości, a następnie wyliczeniu stawki opłaty (liczba pojemników miesięcznie × częstotliwość wywozu w miesiącu × stawka opłaty dla odpadów zbieranych w sposób selektywny/zmieszany).

PRZYKŁAD:

2 pojemniki o poj.0,12 m3

4 pojemniki o poj. 0,24 m3

częstotliwość wywozu 2 razy w miesiącu, zbiórka odpadów odbywa się w sposób selektywny

WYSOKOŚĆ OPŁATY=(2×2×12 zł) + (4×2×24 zł) = 48 zł +192 zł = 240 zł

 

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I  NIEZAMIESZKAŁYCH

W przypadku nieruchomości jednocześnie zamieszkałej i niezamieszkałej właściciel zobowiązany jest określić opłatę wypełniając część F.1, F.2 oraz F.3 deklaracji.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:

Oplata dla podmiotów wypełniających jednocześnie część F.1, F.2 oraz F.3 deklaracji stanowi sumę wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych

Strefa mieszkańca
Strefa mieszkańca - informacje Wnioski i dokumenty Struktura organizacyjna Strategie i Programy Regulaminy Organizacje społeczne Studium i Plany Miejscowe Jednostki organizacyjne Współpraca z organizacjami pozarządowymi Zarządzanie kryzysowe Wywóz śmieci Stawki opłat za wodę i ścieki Awarie oświetlenia ulicznego Budżet Podatki
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PODATEK AKCYZOWY PODATEK ROLNY PODATEK LEŚNY PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Cmentarze komunalne Stawki dzierżawy Powstańcy Wielkopolscy i żołnierze Czujniki monitorujące stan jakości powietrza Cyberbezpieczeństwo
Aktualności aktualności
zobacz
obrazek
01 grudnia 2022
01 grudnia 2022 Od 1 grudnia można składać wniosek na dodatek elektryczny
30 listopada 2022 Ogłoszenia o przetargu na zbycie nieruchomości
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Grudzień
2022
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31