Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
13
czerwca
czwartek
Antoni, Lucjan, Gracja
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

2020

Budżet Gminy Kościan

Budżet Gminy Kościan na rok 2020 został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy Kościan. Dochody planowane są w wysokości 82.929.912,46 zł, a wydatki zaplanowano na kwotę 99.403.823,46 zł. Deficyt w kwocie 16.473.911 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu. Budżet ten, jak i kondycja finansowa gminy jest bezpieczna, co wyraziła w opinii Regionalna Izba Obrachunkowa.

W planowanych dochodach gminy najważniejsza pozycja to dochody własne na kwotę prawie 30 mln zł, co stanowi 36,2 % ogółu dochodów. Na dochody własne składają się przede wszystkim podatek od nieruchomości, rolny, od środków transportowych, opłaty za wodę i ścieki, opłata eksploatacyjna oraz pozostałe podatki i opłaty. Udziały gminy w podatkach dochodowych, zarówno od osób fizycznych jak i prawnych, będą stanowiły kwotę ponad 16,6 mln zł (20 % ogółu). Zatem łącznie dochody własne i udziały w podatkach przekroczą 56 % ogółu. Znaczącymi pozycjami w dochodach są dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 19,35 mln zł, tj. 23,3 %. Najważniejsze z tych zadań to świadczenia wychowawcze w programie Rodzina 500+ oraz pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej. Subwencja oświatowa w roku 2020 ma wynieść 10,82 mln zł, a całkowite koszty gminnych zadań oświatowych przekroczą 25 mln zł. Ponadto na dochody składają się także środki zewnętrzne i dotacje w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz subwencja wyrównawcza.

W planie wydatków przewidywane wydatki majątkowe przekroczą kwotę 31,65 mln zł, co stanowi prawie 32 % ogółu. To kolejny rok rekordowych wydatków inwestycyjnych, na które złożą się głównie inwestycje sanitacyjne i wodociągowe oraz drogowe. W strukturze wydatków najbardziej znaczące pozycje to oświata i wychowanie oraz opieka społeczna i socjalna. Zabezpieczono także środki na fundusz sołecki w 2020 roku w wysokości 981.135,93 zł. Zaplanowane zostały również środki na dotacje dla organizacji i stowarzyszeń, przekazywane na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, w zakresie kultury, kultury fizycznej i promocji zdrowia, dofinansowanie usuwania azbestu, dotacje do spółki wodnej melioracji, na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w Gaju, na potrzeby gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych, a także dla Biblioteki Publicznej Gminy Kościan oraz dla niepublicznego przedszkola Zwinne Szkraby w Kiełczewie. Samorząd Gminy Kościan dofinansuje także drogowe inwestycje powiatu kościańskiego związane z przebudową drogi w Szczodrowie, drogi Racot – Darnowo – Wyskoć oraz budową chodnika w Nacławiu, a także budowę ścieżki rowerowej z Racotu do Choryni oraz projekt obwodnicy Kościana w ciągu drogi wojewódzkiej 308. Największe gminne wydatki majątkowe w 2020 r. to m.in. dokończenie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Racocie, budowa kanalizacji sanitarnej w Mikoszkach, budowa sieci wodociągowej Czarkowo - Ponin, budowa drogi Widziszewo – Ponin i ulic w Widziszewie, przebudowa ul. Betkowskiej w Nowym Luboszu, przebudowa budynku remizy OSP Racot. (md)

Aktualności aktualności
11 czerwca 2024 Album o Turwi, Chłapowskich i pracy organicznej
10 czerwca 2024 Nadleśnictwo Kościan jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia.
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Czerwiec
2024
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30