Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
20
maja
poniedziałek
Aleksander, Bernardyn, Bazyli
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności
Urząd Gminy Kościan zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej stronu internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.gminakoscian.pl

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2014
Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- brak dostępności języka migowego
- filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
- niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów
- zdjęcia nie są opisane
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 30.03.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Weronika Dziamska – dostępna pod numerem telefonu 65 512 10 01 wew. 20 oraz adresem mailowym: weronikadziamska@gminakoscian.pl Tą samą droga można składać wnioski o udostepnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienie dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

 Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rady Gminy Kościan.

Dostępność architektoniczna
Siedziba Urzędu Gminy Kościan mieści się w Kościanie, ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan. Do wejścia budynku prowadzą schody natomiast dla osób niepełnosprawnych mających trudności z chodzeniem udostępniona jest winda, odpowiednio oznakowana. W obiekcie znajduje się klatka schodowa bez windy. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani pętli indukcyjnej. Do budynku i wszystkich pomieszczeń Urzędu Gminy można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Urzędzie Gminy Kościan nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line. Brak oznaczenia kontrastowego.


Aktualności aktualności
20 maja 2024 Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie
20 maja 2024 XIX Powiatowy Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II pt. „Watykan i Święty Jan Paweł II – Papież z dalekiej Polski”
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Maj
2024
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31