Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
20
lipca
sobota
Czesław, Hieronim, Fryderyk
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

2022

Budżet Gminy Kościan

Budżet Gminy Kościan na rok 2022 został przyjęty przez Radę Gminy Kościan. Dochody planowane są w wysokości 84.422.758 zł, a wydatki w kwocie 107.284.720 zł. Deficyt w kwocie 22.861.962 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu i w dużej mierze będzie korygowany rozstrzygnięciami przetargowymi planowanych inwestycji. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wyraziła w swoich uchwałach pozytywne opinie w sprawie planu budżetowego Gminy Kościan, możliwości sfinansowania deficytu i w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030.

W planowanych dochodach gminy największą pozycję stanowią dochody własne (głównie podatki od nieruchomości oraz opłata eksploatacyjna i zwrot podatku VAT) w kwocie ponad 34,6 mln zł, co stanowi 41 % ogółu dochodów. Udziały gminy w podatkach dochodowych, zarówno od osób fizycznych jak i prawnych, oszacowano na kwotę 17 mln zł, tj. 20,2 %. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych wyniosą 14,2 mln zł, tj. prawie 17 %. Subwencja oświatowa w roku 2022 wyniesie 11,8 mln zł, ale całkowite koszty zadań oświatowych w gminie zaplanowano na kwotę 29,7 mln zł. Ponadto na dochody składają się także środki zewnętrzne i dotacje w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu, a także subwencja wyrównawcza.

W planie wydatków przewidywane wydatki majątkowe stanowią kwotę 38,8 mln zł, co stanowi 36,2 % ogółu. To kolejny rok tak dużych wydatków inwestycyjnych, na które złożą się głównie inwestycje drogowe, sanitacyjne i wodociągowe. W strukturze wydatków największą pozycję stanowi oświata i wychowanie (27,7%). Opieka społeczna i socjalna pochłonie około 15% budżetu, co oznacza znaczne zmniejszenie w stosunku do roku 2021, gdyż obsługa programu 500+ w gminach będzie tylko do końca maja 2022. Zabezpieczono także środki na fundusz sołecki w 2022 roku w wysokości 1.208.619,70 zł, tj. o 9,4 % więcej jak w roku bieżącym. W przyszłym roku ponownie zabezpieczono środki na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Kościan. Zaplanowane zostały również środki na dotacje dla organizacji i stowarzyszeń, dofinansowanie usuwania azbestu, dotacje do spółki wodnej melioracji, na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w Gaju, na potrzeby gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych, a także dla Biblioteki Publicznej Gminy Kościan oraz dla niepublicznego przedszkola Zwinne Szkraby w Kiełczewie. Samorząd Gminy Kościan dofinansuje także inwestycje powiatu kościańskiego: przebudowę drogi Szczodrowo-Sierakowo, a także budowę ścieżki rowerowej z Pelikana do Kokorzyna. Największe planowane zadania gminne w 2022 roku to m.in. przebudowa ulic Wielichowskiej i Krótkiej w Pelikanie oraz Torowej w Starych Oborzyskach, przebudowa drogi z Pianowa do Nowych Oborzysk, budowa ul. Polnej w Nowym Luboszu, rozbudowa stacji uzdatniania wody w Racocie, budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z Nowego Dębca do Racotu, dokończenie budowy kanalizacji w Czarkowie i części Nacławia, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na os. PKP w Starych Oborzyskach, budowa kanalizacji w ul. Ogrodowej, Spokojnej i Pogodnej w Kurzej Górze, w ul. Śliwkowej w Racocie i Ceramicznej w Widziszewie oraz w Wyskoci Małej. Powstanie także tranzyt wodociągowy z Nowego Lubosza do Nowych Oborzysk. Przebudowany zostanie wodociąg w Sierakowie oraz wybudowane nowe studnie we Wławiu i Katarzyninie. Planowane są ponadto remonty w szkole podstawowej w Racocie oraz doraźne na drogach gminnych, a także budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy boisku w Starych Oborzyskach. (md)

Aktualności aktualności
19 lipca 2024 Gmina Kościan z dofinansowaniem na doposażenie OSP
17 lipca 2024 Wyraz współczucia rodzinie i bliskim z powodu śmierci śp. Danieli Mikołajczyk
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Lipiec
2024
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31