Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
07
lipca
czwartek
Cyryl, Metody, Estera
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

Budynek szkoły w Gryżynie poraz drugi pod młotek

 

WÓJT G M I N Y   K O Ś C I A N
o g ł a s z a
  II przetarg ustny  nieograniczony
na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Gryżyna gmina Kościan, powiat kościański,
województwo wielkopolskie będącej własnością Gminy Kościan.

Przedmiotem sprzedaży jest działka Nr 240/11 o pow. 0,13.57 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Kościanie prowadzona jest  księga wieczysta KW 32148.

Nieruchomość położona jest na terenie nie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościan zatwierdzonym uchwałą Nr XXXI / 301 /  02 z dnia 21. 03. 2002 r.  nieruchomość ta położona jest w terenach zwartego zainwestowania wsi z dopuszczeniem realizacji inwestycji uzupełniających funkcjami nie kolidującymi.

Działka jest zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej i budynkiem kotłowni :

Charakterystyka techniczna budynków :

Budynek szkolny :
 - powierzchnia zabudowy                  -   250,00 m2
 - powierzchnia użytkowa                   -   300,30 m2
 - powierzchnia poddaszy-strychów   -   100,50 m2
 - kubatura budynku                           - 1500,00 m3
 - wiek           -  ok. 80 lat

Budynek kotłowni :
 - powierzchnia zabudowy           - 16,40 m2
 - powierzchnia użytkowa  - 14,30 m2
 - kubatura budynku   - 66,00 m3
 - wiek     - ok. 40 lat.

Nieruchomość wyposażona jest w przyłącza sieci : energetycznej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.     

Cena wywoławcza  -     178.000,00 zł.
Wadium   10.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu  4. 10. 2010 r. o godz. 11.00
w salce Urzędu Gminy Kościan ul. Młyńska 15 (wejście od ulicy Łąkowej)
     

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wyżej podanej wysokości  najpóźniej do 1. 10. 2010  godz. 14.30  w gotówce w kasie urzędu lub przelewem na konto Gminy Kościan Nr 08 8666 0004 0106 1997 2000 0006.  

W przypadku wpłaty wadium przelewem środki finansowe muszą w wyznaczonym terminie wpłynąć na konto gminy. 

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po jego zakończeniu jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub  zakończenia przetargu. Nabywca powinien wpłacić cenę nabycia nieruchomości najpóźniej w dniu ustalonego terminu sporządzenia umowy notarialnej, o którym zostanie pisemnie powiadomiony.    

W przypadku wpłaty ceny zakupu przelewem środki finansowe muszą w wyznaczonym terminie wpłynąć na konto gminy. (35  8666  0004  0106  1997 2000 0005)

Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu można odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
Koszty zawarcia umowy kupna – sprzedaży ponosi kupujący.  

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kościan ul. Młyńska 15 pokój  21 lub telefonicznie (0 65) 512-10-01 wew. 39 i 512-68-55.
              
Wójt gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów o czym zawiadomi zainteresowanych w prasie, podając przyczynę odwołania.

                                                                                                        Wójt Gminy Kościan

                                                                                                     /-/ Henryk Bartoszewski

Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Lipiec
2022
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31