Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
21
lutego
środa
Eleonora, Feliks, Kiejstus
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

Ogłoszenie o otwartym naborze na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji przedsięwzięcia

OGŁOSZENIE  
o otwartym naborze na Partnera
do wspólnego przygotowania i realizacji przedsięwzięcia
zwanego dalej projektem


Ogłoszenie dotyczy  planowanego projektu  w  naborze  projektów współfinansowanych w ramach nowej perspektywy unijnej – Priorytet 2. Fundusze Europejskie dla zielonej Wielkopolski, Działanie 2.5 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe, typ projektów: Rozwój systemów ratownictwa oraz systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego, określonego w Regulaminie Wyboru Projektów nabór nr FEWP.02.05-IZ.OO-002/23

 
Ogłaszający nabór:

Gmina Kościan

Ul. Młyńska 15

64 – 000 Kościan

Tel. 65 512 10 01

e-mail: sekretariat@gminakoscian.pl


       
      I.    INFORMACJE

 1. Wybór Oferenta zwanego dalej Partnerem następuje na podstawie art. 39 ustawy wdrożeniowej z 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, w tym wybór Partnera z  spoza sektora finansów publicznych.
 2. Celem konkursu jest wyłonienie Partnera, który będzie współpracował z Gminą Kościan  – Liderem Projektu należącym do sektora finansów publicznych przy realizacji projektu w ramach Działania 2.5 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe, typ projektów: Rozwój systemów ratownictwa oraz systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego.
 3. Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania Projektu. Współpraca Partnera z Liderem polegać będzie na przygotowaniu wniosku o  dofinansowanie oraz wspólnej realizacji projektu na każdym jego etapie.
 4. Przedsięwzięcie będzie realizowane w Partnerstwie zgodnie z przyjętymi zasadami regulaminu konkursu.
 5. Zakres zadań realizowanych przez Partnerów ora podział zadań pomiędzy Liderem a Partnerem zostanie ustalony na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie.

  II.   
  CEL PROJEKTU  

  Celem projektu jest realizacja zadań, które zgodnie z ogłoszonym regulaminem konkursu mają służyć rozwojowi systemu ratowniczo – gaśniczego, w tym doposażenia służb w odpowiedni i wysoce efektywny sprzęt dla jednostek odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwaniu skutków zjawisk katastrofalnych.

  III.   
  PROCEDURA WYBORU PARTNERA
 1. Do  realizacji projektu zostanie wybrany Partner, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów.
 2. Regulamin konkursu stanowi załącznik do ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kościan.
 3. Podstawą przystąpienia do otwartego naboru jest złożenie oferty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na Partnera 2.5 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe”
 4. Termin składania ofert rozpoczyna się z dniem ogłoszenia naboru i trwa do dnia 19 grudnia 2023, godzina: 9.00.
 5. W przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje data wpływu oferty do tutejszego Urzędu.
 6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Nie będą rozpatrywane oferty złożone przez podmioty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym regulaminie.
 8. Postępowanie konkursowe przeprowadza Wójt Gminy Kościan
 9. Szczegóły dotyczące konkursu zawarte są w Regulaminie Konkursu.
Regulamin i druk oferty dostępny na stronie BIP
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Luty
2024
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29