Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
21
lipca
niedziela
Andrzej, Wiktor, Daniel
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

XLVIII sesja Rady Gminy Kościan

Przewodniczący Rady Gminy Kościan Jan Szczepaniak informuje, że XLVIII sesja Rady Gminy Kościan odbędzie się w środę 7 czerwca 2023 r. o godz. 17:00 w „Domu Ogrodnika” w Widziszewie.

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
  6. Informacja o stopniu realizacji uchwał podjętych na XLVII sesji Rady Gminy.
  7. Raport z wykonania programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i efektów jego realizacji w 2022 roku.
  8. Debata nad Raportem o stanie Gminy Kościan za rok 2022.
  9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

9.1.            udzielenia Wójtowi Gminy Kościan wotum zaufania (druk nr 555),

9.2.            zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kościan za rok 2022 (druk nr 556),

9.3.            udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kościan z tytułu wykonania budżetu Gminy Kościan za 2022 rok (druk nr 557),

9.4.            zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2023-2030 (druk nr 558),

9.5.            zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościan na rok 2023 (druk nr 559),

9.6.            zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie  zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Starym Luboszu ul. Brzozowa i Świerkowa” (druk nr 560),

9.7.            zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie  zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kurzej Górze ul. Łąkowa” (druk nr 561),

9.8.            zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie  zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wyskoć Mała” (druk nr 562),

9.9.            zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie  zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Luboszu ul. Leśna i Sosnowa” (druk nr 563),

9.10.        przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościan w 2023 r.” (druk nr 564),

9.11.        nadania nazwy  ulicy w  miejscowości Kiełczewo (druk nr 565),

9.12.        wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny na stan mienia Gminy Kościan sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kiełczewo, obręb geodezyjny Kiełczewo (druk nr 566),

9.13.        wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Stare Oborzyska (druk nr 567),

9.14.        wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości niezabudowanej (druk nr 568),

9.15.        powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kościanie (druk nr 569).

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zakończenie sesji.

 

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Rada Gminy rozpatruje  raport  podczas  sesji, na której  podejmowana jest uchwała Rady Gminy  w sprawie  udzielenia lub nieudzielenia  absolutorium Wójtowi.  Nad przedstawionym  raportem    o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy Kościan pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Zgłoszenia do udziału w debacie przyjmowane są w biurze Rady Gminy Kościan.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Lipiec
2024
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31