Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
20
lipca
sobota
Czesław, Hieronim, Fryderyk
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

III sesja Rady Gminy Kościan

Kościan, dnia 10.06.2024r.

RG.0002.3.2024

 

 

 

 

Z A P R O S Z E N I E

Uprzejmie zapraszam na III sesję Rady Gminy Kościan, która odbędzie się w dniu 19 czerwca 2024 roku (środa) o godz. 17.00

w „Domu Ogrodnika” w Widziszewie.  

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
  6. Informacja o stopniu realizacji uchwał podjętych na II sesji Rady Gminy.
  7. Raport z wykonania programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i efektów jego realizacji w 2023 roku.
  8. Debata nad Raportem o stanie Gminy Kościan za rok 2023.
  9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

9.1. udzielenia Wójtowi Gminy Kościan wotum zaufania (druk nr 13),

9.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kościan za rok 2023 (druk nr 14),

9.3. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kościan z tytułu wykonania budżetu Gminy Kościan za 2023 rok (druk nr 15),

9.4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2024-2030 (druk nr 16),

9.5. zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościan na rok 2024 (druk nr 17),

9.6. objęcia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu (druk nr 18),

9.7. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie  zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Nowych Oborzyskach ul. Spokojna, Przyjemna i Łagodna” (druk nr 19),

9.8. pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej (Nowy Dębiec, ul. Wrzosowa) (druk nr 20),

9.9. pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej (Nowy Dębiec, ul. Storczykowa) (druk nr 21),

9.10. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Widziszewo (druk nr 22),

9.11. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Stary Lubosz (druk nr 23),

9.12. zmiany Uchwały Nr XXIII/263/21 Rady Gminy Kościan z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie: określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Gminy Kościan (druk nr 24),

9.13. zmiany Uchwały Nr XXXIV/429/18 Rady Gminy Kościan z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub  rozkładania na raty należności mających charakter należności cywilnoprawnych, przypadających Gminie Kościan lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego (druk nr 25),

9.14. zmiany Uchwały Nr XXXV/444/22Rady Gminy Kościan z dnia 14czerwca 2022r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych ze środków budżetu Gminy Kościan, na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji w tym zakresie na terenie Gminy Kościan, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania (druk nr 26),

9.15. zmiany Uchwały Nr XLI/487/22 Rady Gminy Kościan z dnia 7 grudnia 2022r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kościan na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych, a także na usuwanie odpadów zawierających azbest złożonych na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Kościan (druk nr 27),

9.16. przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Kościan (druk nr 28).

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady

Gminy Kościan

 

/-/ Jan Szczepaniak

 

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.), Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

 

Rada Gminy rozpatruje  raport  podczas  sesji, na której  podejmowana jest uchwała Rady Gminy  w sprawie  udzielenia lub nieudzielenia  absolutorium Wójtowi.  Nad przedstawionym  raportem    o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

 

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy Kościan pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

 

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Zgłoszenia do udziału w debacie przyjmowane są w biurze Rady Gminy Kościan.

 

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

Przewodniczący Rady

     Gminy Kościan

 

 /-/ Jan Szczepaniak

Aktualności aktualności
19 lipca 2024 Gmina Kościan z dofinansowaniem na doposażenie OSP
17 lipca 2024 Wyraz współczucia rodzinie i bliskim z powodu śmierci śp. Danieli Mikołajczyk
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Lipiec
2024
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31