Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
15
grudnia
sobota
Nina, Celina, Walerian
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
0 TEMATÓW

w czytelni

CZYTELNIA
Komunikaty
aktualnie
chmurka
-1°C
Kościan
nd
chmurka
-2
pn
chmurka
-1
wt
chmurka
1
śr
chmurka
-1
cz
chmurka
-1
pi
chmurka
0
so
chmurka
2
kod

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Osoba odpowiedzialna:

Inspektor ds. działalności gospodarczej i dodatków mieszkaniowych - Danuta Wolska, pok. nr 23
tel. (65) 512 10 01 wew. 36
e-mail: danutawolska@gminakoscian.pl

Podstawa prawna: art. 11¹ i 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 487) oraz Uchwał Rady Gminy w Kościanie Nr XXVI/258/2001 z dnia 16.10.2001 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i Nr III/19/2002 z dnia 19.12.2002 r. w sprawie usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

I.  Wymagane dokumenty:

"Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych"

1.  Załączniki:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
- pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
- decyzja właściwego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Zgodność kserokopii z oryginałem potwierdza pracownik przyjmujący wniosek.

Do wglądu oryginały ww. załączników oraz dowód osobisty lub pełnomocnictwo.

2. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:
 1. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 3. 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Ww. opłaty wnoszą przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w tym zakresie oraz ci, których roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim nie przekroczyła określonych wartości – 37.500 zł dla piwa, 37.500 zł dla wina, 77.000 zł dla wódki.

Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczy:

37.500 zł dla napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa – wysokość opłaty za  korzystanie z zezwolenia wynosić będzie 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

37.500 zł dla napojów o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wysokość opłaty za korzystanie z zezwolenia wynosić będzie 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

77.000 zł dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu – wysokość opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosić będzie 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów  alkoholowych.

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy (w kasie Urzędu Gminy w Kościanie lub na konto Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym w Kościanie nr.konta 35866600040106199720000005/ w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.


II.  Termin odpowiedzi: Do 30 dni.

 

III.  Tryb odwoławczy:

1. Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opiniujące zgodność lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz limitu punktów alkoholowych wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w Urzędzie Gminy w Kościanie lub przesyła się za pośrednictwem Urzędu Pocztowego). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

2. Odwołanie od decyzji Wójta Gminy Kościan wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Urzędzie Gminy Kościan lub przesyła się za pośrednictwem Urzędu Pocztowego). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

IV.  Uwagi:

1. Odbiór zezwolenia osobiście lub przez pełnomocnika za okazaniem dowodu osobistego.

2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy w Kościanie lub przesłania za pośrednictwem Urzędu Pocztowego.

3. Zgodnie z uchwałą Nr III/19/2002 Rady Gminy Kościan z dnia 19.12.2002:
 - nie wydaje się zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w punktach usytuowanych w odległości mniejszej niż 30 m od szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, obiektów kultu religijnego, zakładów opieki zdrowotnej, dworców kolejowych i autobusowych, obiektów zajmowanych przez organy ścigania, plaż i kąpielisk, obiektów sportowych, nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży w punktach usytuowanych w odległości mniejszej niż 30 m od plaż i kąpielisk oraz obiektów sportowych.
 - odległość mierzy się najkrótszą drogą dojścia – od wejścia do punktu sprzedaży do wejścia do wymienionych obiektów.

4. Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
 - sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Kościan.

Zezwolenia wydaje wójt po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz limitu punktów alkoholowych.

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:
1. posiadanie zezwolenia, 
2. wniesienie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 
3. zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych, 
4. w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego zaświadczenia wydanego przez gminę, potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia, 
5. posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży, 
6. wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu, 
7. zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany, 
8. prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone uchwałą rady gminy przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

Aktualności aktualności
13 grudnia 2018 Mikołajkowy wyjazd uczniów z Kokorzyna
12 grudnia 2018 Warsztaty bożonarodzeniowe u seniorek
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Grudzień
2018
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31