Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
06
sierpnia
czwartek
Sława, Jakub, Stefan
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie ogłasza nabór na wolne stanowisko

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

I. Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie ogłasza nabór
na wolne stanowisko:

1)    Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie
ul. Dworcowa 1, 64-00 Kościan

2)    Nazwa stanowiska: Specjalista ds. programów pomocowych

3)    Liczba lub wymiar etatu: 1

4)    Warunki pracy: Praca w budynku, na I piętrze

II. Wymagania niezbędne:

1)    wykształcenie wyższe;

2)    posiadanie obywatelstwa polskiego;

3)    pełna zdolność do czynności prawnych;

4)    korzystanie z pełni praw publicznych;

5)    brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

7)    nieposzlakowana opinia;

8)    znajomość zagadnień z zakresu promocji i marketingu;

9)    znajomość zagadnień związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej;

10) znajomość form wsparcia oferowanych przedsiębiorcom w ramach programów rządowych oraz środków Unii Europejskiej;

11) znajomość zagadnień związanych z formami pomocowymi skierowanymi do firm w związku z pandemią;

12) biegła obsługa komputera w zakresie: pakietu biurowego OpenOffice, Excela, poczty elektronicznej, Internetu, programów graficznych;

13) umiejętność tworzenia tekstów informacyjnych i promocyjnych oraz materiałów graficznych;

14) znajomość technik nowoczesnego przekazu: Internetu, w tym platformy Google oraz socialmediów – Fanpage, Twittera, LinkedeIn, YouToube;

15) samodzielność w pracy i w pozyskiwaniu wiedzy;

16) gotowość do podnoszenia kwalifikacji;

17) otwarcie na nowe wyzwania;

18) umiejętność pracy z klientem indywidualnym;

19) umiejętność pracy z grupą - prowadzenia spotkań informacyjnych;

20) sumienność i obowiązkowość;

21) odporność na stres.

III. Wymagania dodatkowe:

1)    mile widziane doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej lub doświadczenie w zakresie promocji;

2)    znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym będzie dodatkowym atutem.

 

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)    przyjmowanie i obsługa interesantów;

2)    pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz pozyskiwaniu wsparcia dla przedsiębiorców i osób zakładających działalność gospodarczą oraz obsługa podpisanych umów;

3)    organizacja i prowadzenie szkoleń, spotkań informacyjnych;

4)    przygotowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych. Odpowiedzialność za szeroko pojętą promocję SWP;

5)    komunikacja z klientami Ośrodka poprzez stronę internetową, socialmedia i newslettera;

6)    współpraca z jednostkami administracji publicznej, mediami, innymi jednostkami o podobnym charakterze oraz instytucjami partnerskimi;

7)    aktywne włączanie się w projekty realizowane przez OWP;

8)    promowanie idei przedsiębiorczości.

V. Warunki pracy na stanowisku:

1)    praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym;

2)    praca w budynku – siedzibie SWP: ul. Dworcowa 1;

3)    praca w godzinach: poniedziałek-piątek 8.00-16.00;

4)    praca w zespole;

5)    bezpośredni kontakt z klientami.

VI. Wymagane dokumenty:

1)    list motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem oraz telefonem kontaktowym lub e-mailem;

2)    życiorys zawodowy (CV) – opatrzony własnoręcznym podpisem oraz telefonem kontaktowym lub e-mailem;

3)    kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie;

4)    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

5)    oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych;

6)    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

7)    oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8)    oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

9)    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

VII. Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Biurze Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, ul. Dworcowa 1 (budynek dworca PKP, I piętro) albo przesłać pocztą pod ww. adres w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej czytelnym imieniem i nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko: specjalista ds. programów pomocowych”
w terminie do dnia 24.07.2020 r.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Biura po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze, zostaną złożone w innej formie niż zamknięta koperta albo zostaną przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie o terminie i miejscu spotkania.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie.

VIII. Klauzula informacyjna

Klauzula o ochronie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji .

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. wiem, iż:

 • Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie reprezentowany przez Lidię Lewandowską,
 • Inspektorem  ochrony danych osobowych jest: Paweł Pawlak adres email: iod@owp.koscian.net,
 • dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dot.  naboru  na wolne stanowisko pracy,
 • podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa Kodeks Pracy,
 • dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym  na mocy przepisów prawa,
 • dane osobowe  będą przechowywane przez okres 30 dni w przypadku nie przyjęcia kandydata do pracy albo , w przypadku zatrudnienia  przez okres na jaki osoba zostanie zatrudniona po ustaniu zatrudnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • podanie  powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych  może być podstawą do odrzucenia oferty,
 • Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z naborem, lub zatrudnieniem,
 • podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Sierpień
2020
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31