Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
14
lipca
wtorek
Stella, Bonawentura, Marcelin
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” w Czempiniu przypomina oraz informuje

6 września 2019 roku weszły w życie zmiany ustawy o czystości i porządku w gminach
(tj. Dz.U. 2019, poz. 2010) na podstawie, której Zgromadzenie Związku dokonało zmian
w prawie miejscowym. Nowelizacja Ustawy wprowadziła prawny obowiązek segregacji odpadów komunalnych. Szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016 r.( t.j. Dz.U. 2019, poz. 2028).

• Od 1 stycznia 2020 roku wprowadza się zbiórkę nowej frakcji odpadów zwanej BIOODPADAMI. Będą one odbierane wyłącznie z pojemników w kolorze brązowym z napisem „BIO”. Do końca 2019 roku każdy właściciel nieruchomości, zarządca, administrator ma obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemnik brązowy spełniający normę EN-840. Zaleca się typowe pojemniki do bioodpadów. Z obowiązku posiadania brązowego pojemnika zwolnieni będą właściciele nieruchomości jednorodzinnych posiadający przydomowy kompostownik. W przypadku posiadania kompostownika, właściciel nieruchomości jednorodzinnej nie będzie mógł wystawiać pojemnika brązowego służącego do gromadzenia BIOODPADÓW.

• Odbiór  odpadów „BIO” odbywać się będzie przez cały rok zgodnie z harmonogramem.

• Bezwzględna segregacja odpadów. Kontrolę prawidłowości segregacji prowadzić będą pracownicy firmy odbierającej odpady komunalne. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, na właściciela nieruchomości nałożona zostanie kara w wysokości czterokrotności stawki obowiązującej opłaty. Kara zostanie nałożona w drodze decyzji administracyjnej przez Zarząd Związku.

• W roku 2020 ( po wejściu w życie nowej deklaracji) osoby posiadające kompostowniki otrzymają ulgę w wysokości opłaty. Zgłoszone kompostowniki będą ewidencjonowane i będą podlegać kontroli .

Obowiązek złożenia nowej deklaracji w ciągu 14 dniu od zamieszkania. Zmiany deklaracji należy dokonywać KAŻDORAZOWO w przypadku zmiany liczby osób zamieszkałych nieruchomość tj. narodziny dziecka, przeprowadzka, zgon do 10-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątek stanowi zobowiązanie powstałe w związku ze śmiercią mieszkańca - ustawodawca umożliwił złożenie deklaracji do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.


• Wpłaty należy dokonywać do końca miesiąca na indywidualne konto.

• Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK) służy tylko dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych. Odpady przyjmowane są zgodnie z obowiązującym regulaminem. Od 1 stycznia 2020 roku w PSZOK przyjmowane będą tzw. odpady medyczne z gospodarstw domowych,  powstające w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji (mieszkaniec samodzielnie wykonuje sobie iniekcje np. z insuliny , heparyny) oraz tzw. paski z prowadzenia monitoringu substancji we krwi.

DOMKI LETNISKOWE I INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

• Opłata wnoszona w formie ryczałtu za rok, bez względu na liczbę dni korzystania z danej nieruchomości w roku. Płatność na wskazane konto do końca czerwca każdego roku.

•  Od 1 stycznia 2020 roku wysokość opłaty ryczałtowej za w/w nieruchomości wynosić będzie 169,00 zł. Wszyscy właściciele tych nieruchomości otrzymają do końca roku informację o zmianie stawki.

• Obowiązek segregacji odpadów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, na właściciela nieruchomości zostanie nałożona kara w wysokości czterokrotności stawki obowiązującej opłaty. Kara zostanie nałożona w drodze decyzji administracyjnej przez Zarząd Związku.

NIERUCHOMOŚCI MIESZANE: np. deklaracja obejmuje nieruchomość, na której znajduje się zarówno mieszkanie i sklep lub warsztat, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza.

• Właściciel nieruchomości ma obowiązek od 1 stycznia 2020 roku złożyć nową deklarację dotyczącą części zamieszkałej. Natomiast na część niezamieszkałą (np. sklep, warsztat mieszczące się w tym budynku) ma obowiązek zawrzeć umowę cywilno - prawną na odbiór odpadów komunalnych z firmą świadczącą  tego typu usługi, która posiada aktualny wpis do Rejestru Działalności Regulowanej. Wykaz firm dostępny jest na stronie internetowej BIP Związku, w zakładce „ochrona środowiska”.

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

W związku ze zmianą ustawy z dnia 1 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (tj.D.U.2019, poz.2010), która weszła w życie dnia 6 września 2019 roku, Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT” w Czempiniu podjęło decyzję o wyłączeniu z systemu odbioru odpadów komunalnych nieruchomości niezamieszkałych. Oznacza to, że z dniem 1 stycznia 2020 roku każdy właściciel, zarządca nieruchomości niezamieszkałej (sklepy, firmy, urzędy, szkoły, przedszkola, Domy Pomocy Społecznej, hotele itp.) zobowiązany jest  zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych z firmą świadczącą tego typu usługi, która posiada aktualny wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie działania tutejszego Związku. Wykaz firm dostępny jest na stronie internetowej BIP Związku, w zakładce „ochrona środowiska”. Przy zawarciu umowy należy stosować częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zgodną z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku  na terenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT” w Czempiniu. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż na podstawie art.6 ust.1 przywołanej wyżej ustawy, właściciele nieruchomości niezamieszkałych będą mieli obowiązek okazania umowy i dowodów uiszczania opłat. Czynności kontrolne w tym zakresie będą prowadzone przez Związek.

Szczegółowy sposób segregacji umieszczony jest na stronie internetowej Związku oraz na stronach każdej z Gmin członkowskich Związku.


Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Lipiec
2020
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31