Rejestr zmian

A

A

A

Uchwała Nr XXII / 268 / 16

uchwała budżetowa Gminy Kościan na rok 2017.

Drukuj

Pliki do pobrania

Uchwała Nr XXII / 268 / 16
Załącznik nr 1 – plan dochodów budżetu Gminy na rok 2017
Załącznik nr 2 – plan wydatków budżetu Gminy na rok 2017
Załącznik nr 3 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017
Załącznik nr 4 – przychody i rozchody budżetu w roku 2017
Załącznik nr 5 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2017
Załącznik nr 6 – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w roku 2017 jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych
Załącznik nr 7 – wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w roku 2017
Załącznik nr 8 – dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych i narkomanii w 2017 roku
Załącznik nr 9 – dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z ochroną środowiska w 2017 roku
Załącznik nr 10 – wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2017

Data publikacji: 28-12-2016 Opublikowane przez: Łukasz Ziomek
Data modyfikacji: --- Zmodyfikowane przez: ---