Rejestr zmian

Zawartość działu: Sesja XXX

Uchwała Nr XXX / 318 / 2013 z dnia 25.06.2013 r.
Dotyczy: Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kościan za rok 2012
Uchwała Nr XXX / 319 / 2013 z dnia 25.06.2013 r.
Dotyczy: Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kościan z tytułu wykonania budżetu Gminy Kościan za 2012 rok
Uchwała Nr XXX / 320 / 2013 z dnia 25.06.2013 r.
Dotyczy: Zmian w budżecie gminy w roku 2013
Uchwała Nr XXX / 321 / 2013 z dnia 25.06.2013 r.
Dotyczy: Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kościan na lata 2013 - 2016
Uchwała Nr XXX / 322 / 2013 z dnia 25.06.2013 r.
Dotyczy: Sprostowania błędu w uchwale nr XXVIII / 300 / 13 Rady Gminy Kościan z dnia 24.04.2013r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy oraz zmian w budżecie na rok 2013
Uchwała Nr XXX / 323 / 2013 z dnia 25.06.2013 r.
Dotyczy: Zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Uchwała Nr XXX / 324 / 2013 z dnia 25.06.2013 r.
Dotyczy: Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego
Uchwała Nr XXX / 325 / 2013 z dnia 25.06.2013 r.
Dotyczy: Udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Kościan na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy.
Uchwała Nr XXX / 326 / 2013 z dnia 25.06.2013 r.
Dotyczy: Nabycia nieruchomości połozonej w Pianowie
Uchwała Nr XXX / 327 / 2013 z dnia 25.06.2013 r.
Dotyczy: Ustalenia stawki dzierżawy 1 m3 powierzchni obiektów uzyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Kościan
Uchwała Nr XXX / 328 / 2013 z dnia 25.06.2013 r.
Dotyczy: Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kościan
Uchwała Nr XXX / 329 / 2013 z dnia 25.06.2013 r.
Dotyczy: Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Racocie
Uchwała Nr XXX / 330 / 2013 z dnia 25.06.2013 r.
Dotyczy: Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Choryni zabudowanej budynkiem kostnicy
Uchwała Nr XXX / 331 / 2013 z dnia 25.06.2013 r.
Dotyczy: Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Choryni stanowiącej poszerzenie cmentarza
Uchwała Nr XXX / 332 / 2013 z dnia 25.06.2013 r.
Dotyczy: Uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego
Uchwała Nr XXX / 333 / 2013 z dnia 25.06.2013 r.
Dotyczy: Skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu
Uchwała Nr XXX / 334 / 2013 z dnia 25.06.2013 r.
Dotyczy: Zmiany uchwały nr XXXII / 317 / 09 Rady Gminy Kościan z dnia 16 listopada 2009 w sprawie trybu udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Kościan
Uchwała Nr XXX / 335 / 2013 z dnia 25.06.2013 r.
Dotyczy: Przystąpienia przez Gminę Kościan do Partnerstwa
Uchwała Nr XXX / 336 / 2013 z dnia 25.06.2013 r.
Dotyczy: Zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr XXX / 337 / 2013 z dnia 25.06.2013 r.
Dotyczy: Nadania nazwy ulicy w miejscowości Stary Lubosz
Uchwała Nr XXX / 338 / 2013 z dnia 25.06.2013 r.
Dotyczy: Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Kurza Góra
Uchwała Nr XXX / 339 / 2013 z dnia 25.06.2013 r.
Dotyczy: Zmiany uchwały nr XLII / 434 / 10 Rady Gminy Koscian z dnia 28.10.2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połozonego w obrebie wsi Racot
Uchwała Nr XXX / 340 / 2013 z dnia 25.06.2013 r.
Dotyczy: Zgłoszenie sołectwa Stare Oborzyska do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi"
Uchwała Nr XXX / 341 / 2013 z dnia 25.06.2013 r.
Dotyczy: Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Racot